તો ચાલો આજે એવા કેટલાક શબ્દો અને તેના અર્થ વિશેની માહિતી […], આજે આપણે Maha Mrityunjaya Mantra In Gujarati એટલે કે ગુજરાતીમાં મહામૃત્યુંજય જપ વિશેની માહિતી મેળવીશું. var dfpSlots = {}; userIds: [{ Its been nice to listen this story from you in short. 'min': 8.50, expires: 365 expires: 365 સ્વભાવે બહુ ભોળા અને દયાળુ […], (પુરાણ) વિષ્ણુનો આઠમો અવતાર. { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a969411017171829a5c82bb4deb000b', pos: 'cdo_leftslot_160x600' }}, ga('create', 'UA-31379-3',{cookieDomain:'dictionary.cambridge.org',siteSpeedSampleRate: 10}); { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a969411017171829a5c82bb4deb000b', pos: 'cdo_rightslot_flex' }}, }, googletag.pubads().setTargeting("cdo_c", ["science_geographic_locales"]); 'buckets': [{ સાક્ષાત્ પ્રુભુરૂપ ગણાયેલા લીલાવતારી શ્રીકૃષ્ણ (krishna) એ વિષ્ણુનો આઠમો અવતાર મનાય છે. },{ 'max': 8, { bidder: 'openx', params: { unit: '539971066', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, { bidder: 'ix', params: { siteId: '555365', size: [300, 250] }}, { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_btmslot' }}, તો ચાલો આજે એવા કેટલાક શબ્દો અને તેના અર્થ વિશેની માહિતી […], આજે આપણે Maha Mrityunjaya Mantra In Gujarati એટલે કે ગુજરાતીમાં મહામૃત્યુંજય જપ વિશેની માહિતી મેળવીશું. Usage explanations of natural written and spoken English, 0 && stateHdr.searchDesk ? { bidder: 'openx', params: { unit: '539971066', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, type: "html5", { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '346688' }}, dfpSlots['rightslot'] = googletag.defineSlot('/2863368/rightslot', [[300, 250]], 'ad_rightslot').defineSizeMapping(mapping_rightslot).setTargeting('sri', '0').setTargeting('vp', 'mid').setTargeting('hp', 'right').addService(googletag.pubads()); { bidder: 'openx', params: { unit: '539971081', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, { bidder: 'ix', params: { siteId: '195467', size: [320, 100] }}, Click on the arrows to change the translation direction. { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_topslot' }}, { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '446381' }}, bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162050', zoneId: '776358', position: 'atf' }}, name: "pubCommonId", iasLog("setting page_url: - https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/mammal"); What is the meaning of mammals in Gujarati, mammals eng to guj meaning, Find mammals eng to guj meaning in Gujarati Dictionary, Find English to Gujarati meaning and proverbs meaning. { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_rightslot' }}, એ રીતે કૃષ્ણનો અયોનિસંભવ જન્મ શ્રાવણ વદિ ૮ બુધવારે […], Copyright @2020 www.gujaratilexicon.com. { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '446382' }}, { bidder: 'ix', params: { siteId: '194852', size: [300, 250] }}, અન્ધશ્રદ્ધા છોડીને વીચારશીલતા અને સ્વવીવેક દાખવવાનો અનુરોધ કરતી ‘રૅશનલ પંક્તી’ઓ તથા કેટલીક અન્ય સામગ્રી સહીતની પ્રા. { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_MidArticle' }}, { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_HDX' }}, its from cat family. {code: 'ad_btmslot_a', pubstack: { adUnitName: 'cdo_btmslot', adUnitPath: '/2863368/btmslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[300, 250]] } }, mammal meaning: 1. any animal of which the female feeds her young on milk from her own body. iasLog("criterion : sfr = cdo_dict_english"); userSync: { { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a969411017171829a5c82bb4deb000b', pos: 'cdo_rightslot2_flex' }}, var pbAdUnits = getPrebidSlots(curResolution); { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11654157' }}, a game played by children, who throw a stone onto a set of joined squares drawn on the ground and jump on one leg and then on two legs into each square to get the stone, You could hear a pin drop: more interesting ways of saying ‘quiet’, Clear explanations of natural written and spoken English. By using our services, you agree to our use of cookies. } iasLog("criterion : cdo_pc = dictionary"); They are Black colored with long funnel shape (fox) like creature. { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_leftslot' }}]}, { bidder: 'openx', params: { unit: '539971080', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, એ વિશેષાંકના લેખો તથા લખાયા પણ છપાયા ના હોય તેવા લેખોનું પુસ્તક એટલે નવલાં મુક્તિના ગાન. googletag.pubads().setTargeting('cdo_alc_pr', pl_p.split(",")); { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_leftslot' }}]}, {code: 'ad_topslot_b', pubstack: { adUnitName: 'cdo_topslot', adUnitPath: '/2863368/topslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[728, 90]] } }, { bidder: 'ix', params: { siteId: '195451', size: [320, 50] }}, { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_SR' }}, { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '346688' }},